Τρεις τροπολογίες που αφορούν τον τουρισμό στο νέο πολυνομοσχέδιο

22/7/2017
Τρεις τροπολογίες κατατέθηκαν από το Υπ. Τουρισμού στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» που αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή αυτήν την εβδομάδα με τη διαδικασία του επείγοντος.
Η πρώτη είναι αφορά στην παράταση ισχύος του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας καταλυμάτων στις περιπτώσεις που εκκρεμεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Προϋπόθεση να έχει ήδη κατατεθεί σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία ή να κατατεθεί εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της διάταξης αυτής. Σε διάστημα 2 ετών, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΕΠΟ διαφορετικά ανακαλείται το ειδικό σήμα λειτουργίας.
Η επόμενη τροπολογία, αφορά στην χορήγηση παράτασης άδειας λειτουργίας για επιχειρήσεις ιαματικού τουρισμού/θερμαλισμού. Η τροπολογία εισηγείται να λειτουργούν οι ιαματικές επιχειρήσεις ως έχουν, δεδομένου ότι θα συμπεριλαμβάνονται σε προγράμματα κοινωνικού τουρισμού.
Τέλος, η τρίτη τροπολογία, αφορά στα Γραφεία Εξωτερικού ΕΟΤ. Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται το υπ. Τουρισμού να έχει το δικαίωμα να αποσπά για ένα έτος σε γραφεία ΕΟΤ εξωτερικού, στελέχη του Υπουργείου ή του ΕΟΤ χωρίς να προβλέπεται οργανική θέση και χωρίς να περνούν από Υπηρεσιακό Συμβούλιο (έλεγχος τυπικών και ουσιαστικών προσόντων).