ΣΑΜΥ II: Απογράφηκαν 5.349 γεωτρήσεις στην Κρήτη από την ΕΑΓΜΕ

9/2/2023
Ολοκληρώθηκαν την Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) οι εργασίες πεδίου στο Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης, στο πλαίσιο του Έργου Σ.Α.Μ.Υ. ΙΙ «Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα»

Απογράφηκαν συνολικά 5.349 υδρογεωτρήσεις.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με αυτοψίες από το προσωπικό της Περιφερειακής Μονάδας Κρήτης της ΕΑΓΜΕ, μέσω επιτόπιας απογραφής των υδρογεωτρήσεων και συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων με στοιχεία τεχνικά, πληροφοριακά, μετρήσεων και χρήσης. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν έχουν καταχωρηθεί στη συνολική ψηφιακή βάση δεδομένων (geodatabase) του Έργου.

Σκοπός του έργου ΣΑΜΥ II είναι η συστηματική και ολοκληρωμένη καταγραφή των υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης στο σύνολο των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων της χώρας, με στόχο τον υπολογισμό των απολήψιμων ποσοτήτων νερού, τόσο ανά χρήση (υδρευτική, αρδευτική, βιομηχανική, κ.λπ.), όσο και ανά Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (Υ.Υ.Σ.).

Στο πλαίσιο του Έργου συντάσσονται Τεχνικές Εκθέσεις για τα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (Υ.Υ.Σ.) όπως αυτά έχουν καθοριστεί στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής. Ο όγκος δε των απολήψιμων ποσοτήτων νερού αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον υπολογισμό των υδατικών ισοζυγίων, βοηθώντας στην αξιολόγηση της κατάστασης των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων και στην εκτίμηση των πιέσεων που δέχονται για τη λήψη κατάλληλων μέτρων, καθώς και την επίτευξη του στόχου της ορθολογικής τους διαχείρισης.

Τα αποτελέσματα του Έργου υποστηρίζουν τις δράσεις της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και έχουν σκοπό να ενισχύσουν την υδατική πολιτική της χώρας, τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του υδατικού πλούτου της, τηρώντας παράλληλα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (60/2000/ΕΚ, 118/2006/ΕΚ και 91/676/ΕΟΚ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020(2023).