Προτάσεις με βάση τη διεθνή εμπειρία για την οικονομία διαμοιρασμού

7/2/2019
Η σημαντική μεγέθυνσης που καταγράφει η οικονομία διαμοιρασμού έχει οδηγήσει διεθνείς οργανισμούς και φορείς (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), στο να επισημαίνουν την ανάγκη εμβάθυνσης του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει το φαινόμενο αυτό. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προχωρήσει στη δημοσίευση σχετικών κατευθυντήριων γραμμών προς τις διοικητικές αρχές ως προς τον τρόπο ρύθμισης της αγοράς

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που καταγράφονται στη διεθνή πρακτική και αναφέρονται στη μελέτη της Grant Thornton που δημοσίευσε την Τρίτη το ΞΕΕ είναι : 1. η δημιουργία προδιαγραφών λειτουργίας των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, 2. να καθοριστεί άμεσα όριο στις διανυκτερεύσεις και 3. να προβλεφθούν σαφείς υποχρεώσεις που οφείλουν να ακολουθούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Αναλυτικά διεθνώς καταγράφεται:

1. Η εγγραφή του ακινήτου σε σχετικό μητρώο και τήρηση τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών,

2. Ο προσδιορισμός ορίου στις ημέρες μίσθωσης και καθορισμός μέγιστου αριθμού ακινήτων ανά ιδιοκτήτη προς διάθεση,

3. Η εξασφάλιση της προστασίας των κατοίκων με πρόβλεψη κανόνων / οδηγιών κοινωνικής συμπεριφοράς.

4. Η Φορολόγηση με πρόβλεψη ισοδύναμης φορολογικής επιβάρυνσης,

5. Η θέσπιση σχετικού νομοθετικού πλαισίου με σαφείς κανόνες λειτουργίας,

6. Η ύπαρξη μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής των κανονιστικών ρυθμίσεων που τίθενται,

7. η συνεργασία ρυθμιστικών αρχών με διαμεσολαβητές υπηρεσιών οικονομίας διαμοιρασμού με σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας για την τεχνική σύνδεση των συστημάτων και την ανταλλαγή δεδομένων.

Με βάση τις κατευθύνσεις αυτές, οι περισσότερες χώρες έχουν προβεί σε εμβάθυνση του ρυθμιστικού τους πλαισίου για τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας διαμοιρασμού στον τομέα της διαμονής.

Τι ισχύει διεθνώς;

Βλ. Πίνακας σελ 24 στη μελέτη της Grant Thornton στον κάτωθι σύνδεσμο

http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/News/Lists/List/Attachments/693/Sharing_Economy_Pres_20190205.pdf

Πηγή: ΞΕΕ, Reporter