Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της ΕΥΔΑΠ

23/6/2016
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 22 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στο Γαλάτσι Ωρωπού 156, στην οποία παρευρέθηκαν 101 Μέτοχοι, κάτοχοι 84.698.546 μετοχών, εκπροσωπώντας το 79,53% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 μαζί με την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2. Απήλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1-1-2015 έως 31-12-2015.

3. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,31 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, ήτοι καθαρό ποσό 0,279 ευρώ ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου 10% (0,031 ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4389/2016 (όπως ισχύει σήμερα). Το ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 33.015.000 ευρώ. Καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. (Record date) την 29η Ιουνίου 2016. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίζεται η 28η Ιουνίου 2016. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 5η Ιουλίου 2016 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

4. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2015, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 30.6.2016 ενώ προενέκρινε τις αμοιβές τους για το χρονικό διάστημα από 1.7.2016 έως 30.6.2017.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών Δ.Σ., των Μελών Eπιτροπής Ελέγχου, του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και της Γραμματέως του Δ.Σ. για το έτος 2015, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 30.6.2016 ενώ προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις Μελών Δ.Σ. και Γραμματέως Δ.Σ., Μελών Επιτροπής Ελέγχου, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από 1.7.2016 έως 30.6.2017.

6. Επέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Λογιστές» και εξέλεξε τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές κ.κ Ευστράτιο Παπαρίδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14351) και Δημήτριο Σταύρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14791) και ως Αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές την κα. Αθηνά Κεραμιτζή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 29421) και τον κ. Διονύσιο Παπαγεωργακόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37221) για την διαχειριστική χρήση 2016, ενώ ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2016 και την επισκόπηση των Εξαμηνιαίων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.

TO MEΡΙΣΜΑ

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Ιουνίου 2016, αποφάσισε την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015 ποσού 0,31 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, που αποτελεί το 76% επί των κερδών του 2015.
Το ποσό μερίσματος των 0,31 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4389/2016 (όπως ισχύει σήμερα), ήτοι 0,031 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,279 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς», ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει του Χειριστές τους για την είσπραξη.
2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.
Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή για πέντε (5) έτη (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή- Σ.Α.Τ.), την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές της ΕΥΔΑΠ (Τηλ. 210 214 4479), κ. Χρήστος Αντερριώτης.