Ο εθνικός πρωταθλητής της ακτοπλοΐας - Attica Group: Πωλήσεις €405,40 εκ, διακίνηση 7 εκ. επιβατών

1/6/2020
Αύξηση κατά 10,9% των ενοποιημένων Πωλήσεων, στα €405,40 εκ. έναντι €365,40 εκ. στη χρήση 2018 κατέγραψε για το 2019 η Attica Group σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ότι η ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. («HSW») ενοποιείται πρώτη φορά για ολόκληρη τη χρήση στις οικονομικές καταστάσεις της Attica Group. Στη χρήση 2018 ενοποιήθηκε για την περίοδο 1.6.2018 -31.12.2018.

Όπως αναφέρεται σε απόλυτα συγκρίσιμα μεγέθη, ενοποίησης δηλαδή της HSW για ολόκληρη τη χρήση 2018, η αύξηση του κύκλου εργασιών θα ανερχόταν στο 2,1%. Η αύξηση αυτή επετεύχθη παρότι ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε με δύο (2) επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία λιγότερα (SUPERFAST XII και HIGHSPEED 7), τα οποία δραστηριοποιήθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο 2018 και στη συνέχεια επωλήθησαν βάσει των όρων της συμφωνίας απόκτησης της HSW, και είναι αποτέλεσμα της ορθολογικής διαχείρισης του ενισχυμένου στόλου των πλοίων, αφού δόθηκε η δυνατότητα να δρομολογηθούν τα πλέον κατάλληλα πλοία στις γραμμές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 78,02 εκ. έναντι Ευρώ 57 εκ. στη χρήση 2018, σημειώνοντας αύξηση 37%, κυρίως λόγω των συνεργειών που επιτεύχθηκαν με την απόκτηση της HSW.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε €20,85 εκ. έναντι αντίστοιχων κερδών €17,27 εκ. στη χρήση 2018. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2018 περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα κέρδη Ευρώ 15,80 εκ. από την πώληση του πλοίου SUPERFAST XII.

Την 31.12.2019, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 105,33 εκ. έναντι Ευρώ 59,42 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2018, με την αύξηση να προέρχεται κυρίως από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρίας.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 688 εκ. (Ευρώ 690,36 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2018).

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2019 ανέρχεται σε Ευρώ 410,76 εκ. (Ευρώ 346,08 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2018), από τα οποία Ευρώ 391,70 εκ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 274,50 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2018) και €19,06 εκ. βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 71,58 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2018). Ειδικότερα, μέσα στο 2019 ο Όμιλος επέτυχε μέσω έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €175 εκ., πενταετούς διάρκειας, να αναχρηματοδοτήσει με ευνοϊκότερους όρους δανειακές υποχρεώσεις ύψους Ευρώ 106 εκ. και να ενισχύσει σημαντικά τα ταμειακά του διαθέσιμα. Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2019 αντλήθηκαν μέσω έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου και δανειακών συμβάσεων κεφάλαια ποσού Ευρώ 228 εκ. και πραγματοποιήθηκαν εξοφλήσεις δανείων ύψους Ευρώ 169,1 εκ

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2019 σε €431,98 εκ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 2 ανά μετοχή της Εταιρίας.

Το μεταφορικό έργο

O στόλος της Attica Group υπό τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways» αριθμεί 30 πλοία, εκ των οποίων τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά - οχηματαγωγά, τα 9 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό, το οποίο αποκτήθηκε τον Ιούλιο 2019. Τα πλοία του Ομίλου είναι ιδιόκτητα πλην ενός επιβατηγού – οχηματαγωγού που είναι υπό μακροχρόνια ναύλωση. Όλα τα πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο και φέρουν την ελληνική σημαία. Το 2019 κατά μέσο όρο απασχολήθηκαν 1.779 εργαζόμενοι στον Όμιλο.

Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στις γραμμές σύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας (Διεθνείς Πλόες), ενώ ένα πλοίο ήταν ναυλωμένο στο εξωτερικό.

Συνολικά, τα πλοία του Ομίλου για το 2019 μετέφεραν 7,0 εκ. επιβάτες (6,7 εκ. στη χρήση 2018), 1,02 εκ. Ι.Χ. οχήματα (0,95 εκ. στη χρήση 2018) και 0,39 εκ. φορτηγά οχήματα (0,36 εκ. στη χρήση 2018). Υπενθυμίζεται ότι για τη χρήση 2018 το μεταφορικό έργο της HSW ενοποιείται από 1.6.2018.

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚΑΝΕΚ -15,60% LINES.

Στις 26 Ιουνίου 2019, ο Όμιλος ανακοίνωσε τη σύναψη δανεισμού με πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ποσού ύψους €53 εκ. Από το ποσό αυτό €43,90 εκ. διατέθηκαν για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.

Στις 3 Ιουλίου 2019 η Attica Group ανακοίνωσε την παραλαβή του φορτηγού – οχηματαγωγού πλοίου Anglia Seaways από την εταιρία DFDS, έναντι τιμήματος €12,05 εκ. τοις μετρητοίς. Το πλοίο έχει ολικό μήκος 142,5 μέτρα, υπηρεσιακή ταχύτητα 17,5 κόμβων, είναι έτους κατασκευής 2000, έχει μεταφορική ικανότητα 1.680 μέτρων φόρτωσης ή 120 ασυνόδευτων φορτηγών οχημάτων με δυνατότητα μεταφοράς ειδικών φορτίων. Το πλοίο μετονομάστηκε σε Blue Carrier 1 και δρομολογήθηκε στις γραμμές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, στην Ελληνική ακτοπλοΐα. Με την επένδυση αυτή, ο Όμιλος αύξησε σημαντικά τη μεταφορική ικανότητα φορτηγών οχημάτων, προσφέροντας επιπλέον επιλογές δρομολογίων στο υφιστάμενο δίκτυο του.

Στις 8 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με εμπράγματες εξασφαλίσεις ποσού έως €175 εκ. Η δημόσια προσφορά, η οποία ολοκληρώθηκε στις 24.7.2019, καλύφθηκε κατά 2,15 φορές. Αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους Ευρώ 175 εκ. και η τελική απόδοση καθώς και το επιτόκιο των ομολογιών ορίστηκαν σε 3,40%. Η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών άρχισε στις 29 Ιουλίου 2019.

Στις 26 Νοεμβρίου 2019, η Attica Group ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου, προχωράει στην υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Στόλου SERTICA, σε συνεργασία με τη Δανέζικη εταιρία Logimatic, με σκοπό να εξασφαλίσει τις πλέον αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου λειτουργίες κεντρικού ελέγχου των δεδομένων που αφορούν την τεχνική διαχείριση των πλοίων σε όλα τα πλοία του στόλου.Στις 28 Νοεμβρίου 2019, η Attica Group προχώρησε στην έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας που αφορά το 2018, ο οποίος ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI Standards του Global Reporting Initiative (σε επίπεδο συμφωνίας “Core”). Ο Απολογισμός του 2018 αποτελεί τον 10ο συνολικά Απολογισμό της Attica Group και σηματοδοτεί 10 χρόνια αδιάλειπτης λογοδοσίας στην Εταιρική Υπευθυνότητα. Ο Απολογισμός κάνει αναφορά σε 84 δημοσιοποιήσεις GRI, επεκτείνει για λόγους διαφάνειας την αναφορά σε συνολικά 225 ποσοτικούς δείκτες και περιλαμβάνει 42 μελλοντικούς στόχους, ενώ συμπεριλαμβάνει και την HSW.Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Δεκεμβρίου 2019, μεταξύ άλλων θεμάτων, ενέκρινε τη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού καθαρού ποσού €10,79 εκ. Ως εκ τούτου, το ποσό που διανεμήθηκε στους μετόχους ανήλθε σε Ευρώ 0,05 ανά μετοχή.