Κομισιόν: Κεντρικός στόχος η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων

17/2/2016
Σειρά παρεμβάσεων με στόχο την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή .Στόχος των νέων αυτών προτάσεων που θα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο και το ευρωκοινοβούλιο είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ και των κρατών μελών στις διακοπές του εφοδιασμού της με φυσικό αέριο. Αυτό δημιουργεί θετικό πολιτικό πεδίο για την Ελλάδα που επιδιώκει να καταστεί εναλλακτικός δρόμος διέλευσης αγωγών για τη διασφάλιση της πολύπλευρης τροφοδοσίας της ΕΕ, που σήμερα μονοσήμαντα γίνεται μέσω Γερμανίας με ρωσικό φυσικό αέριο.
Σημειώνεται ότι η χώρα στηρίζει την κατασκευή του ΤΑΡ ενώ πρόσφατα στο Ισραήλ συμφωνήθηκε στην τριμερή Αθηνών, Λευκωσίας και Τελ Αβιβ αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής για την εξέταση της πιθανότητας κατασκευής αγωγού που θα φέρει τα ενεργειακά αποθέματα της Αν. Μεσογείου στην ΕΕ, μέσω Κύπρου και Ελλάδας.
Στις προτάσεις της Κομισιόν περιλαμβάνονται ο περιορισμός της ζήτησης ενέργειας, η αύξηση της παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη και από ανανεώσιμες πηγές, η περαιτέρω ανάπτυξη μιας εύρυθμα λειτουργούσας και πλήρως ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας, καθώς και η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, προμηθευτών και διαύλων εφοδιασμού.
Παράλληλα στόχος είναι η βελτίωση της διαφάνεια της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και αύξηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Όπως ανακοινώθηκε η δέσμη μέτρων προτείνεται υπό το πρίσμα της νέας σφαιρικής και οικουμενικής συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή, που εγκρίθηκε από τους ηγέτες όλου του κόσμου στις 12 Δεκεμβρίου 2015, στο Παρίσι.
Με βάση αυτά η Κομισιόν αποφάσισε 4 μέτρα με στόχο να εξασφαλίσει επάρκεια ενέργειας για τα κράτη μέλη τα επόμενα χρόνια.
-Κανονισμός για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο
Το φυσικό αέριο συμβάλλει στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και παραμένει σημαντικό για το ενεργειακό μείγμα της ΕΕ.
Ωστόσο, η σημερινή εξωτερική εξάρτηση καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγορών της ΕΕ έναντι πιθανών διακοπών του εφοδιασμού τους με φυσικό αέριο. Για να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη μιας ρευστής και ανταγωνιστικής αγοράς, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η διαφάνεια της αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ.
Για να αντιμετωπιστεί η αδυναμία αυτή του συστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη μετάβαση από μια εθνική σε μια περιφερειακή προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Η πρόταση εισάγει επίσης την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός των νοικοκυριών και των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, π.χ. στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, σε περίπτωση που σοβαρές κρίσεις πλήξουν τον εφοδιασμό τους.
-Απόφαση σχετικά με τις διακυβερνητικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας
Η ΕΕ πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι διακυβερνητικές συμφωνίες που υπογράφονται μεταξύ των κρατών μελών της και τρίτων χωρών και που αφορούν την ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο ,να είναι πιο διαφανείς και να συμμορφώνονται πλήρως με την ενωσιακή νομοθεσία.
Για τον σκοπό αυτό, καθιερώνει τη διενέργεια εκ των προτέρων ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εκ των προτέρων αυτή αξιολόγηση καθιστά δυνατό τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού και τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά ενέργειας πριν από τη διαπραγμάτευση, την υπογραφή και την κύρωση των συμφωνιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν πλήρως υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτού υπογράψουν τις συμφωνίες.
-Στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) και την αποθήκευση φυσικού αερίου
Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φυσικού αερίου στον κόσμο. Η συνολική ικανότητα της Ευρώπης να εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι σημαντική - αρκετή ώστε να καλύπτει περίπου το 43% της σημερινής συνολικής ζήτησης φυσικού αερίου (στοιχεία 2015).
Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα βελτιώσει την πρόσβαση όλων των κρατών μελών σε αυτό, ως μια εναλλακτική πηγή αερίου. Βασικά σημεία της στρατηγικής αυτής είναι η ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών με στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τον εντοπισμό έργων που θα μπορούσαν να τερματίσουν την αποκλειστική εξάρτηση ορισμένων κρατών μελών.
-Στρατηγική όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη
Η θέρμανση και η ψύξη των κτιρίων και η βιομηχανία καταναλώνουν το ήμισυ της ενέργειας της ΕΕ. Επίσης, η ενέργεια αυτή προέρχεται σε ποσοστό 75% από ορυκτά καύσιμα. Η προτεινόμενη στρατηγική για τη θέρμανση και την ψύξη εστιάζει στην άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την απαλλαγή των κτιρίων και της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές. Τονίζει επίσης ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η αντιμετώπιση του τομέα αυτού με πιο στρατηγικό σχέδιο είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι η ΕΕ επιθυμεί να περιορίσει την εξάρτησή της από εξωτερικούς προμηθευτές.

Πηγή: europa.eu,org